Zápis do 1. ročníku probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

Školský zákon v platném znění:

  • §36 (4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
  • Zápis je určen pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku a pro děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Možnost přijetí ke školní docházce mají i děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2021, pokud budou mít doporučení pedagogicko-psychologické poradny, a děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 a přijmutí do školy doporučí pedagogicko-psychologická poradna a dětský lékař.
  • § 37 Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte  v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 (nejpozději do 30. 4. toho roku), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

 

Termín přijímání žádostí je stanoven od 1. do 23. dubna 2021

Vzhledem k současné epidemiologické situaci bylo rozhodnutím MŠMT nařízeno organizovat zápisy k povinné školní docházce bez osobní přítomnosti dětí ve škole           a upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Na základě tohoto opatření budeme postupovat ve věci zápisu k povinné školní docházce stejně jako loňský rok.

Na webové stránky školy jsme umístili formuláře nutné k zápisu (Zápisní list, Žádost o přijetí nebo Žádost o odklad) https://www.zszeliv.cz/skola/formulare-ke-stazeni.

Chápeme, že pro někoho může být problém dané formuláře doma vytisknout, proto Vám nabízíme možnost zaslat tyto formuláře poštou nebo si je můžete vyzvednout osobně ve škole. V případě zájmu o jednu z výše nabízených variant nás kontaktujte na telefonním čísle 724 522 541.

 

Podmínky pro přijetí do 1. ročníku ZŠ

 

  •    V termínu probíhajícího zápisu k povinné školní docházce musí zákonný zástupce žáka doručit do školy dva vyplněné formuláře: žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní list (tiskopisy jsou ke stažení na webu školy https://www.zszeliv.cz/skola/formulare-ke-stazeni. nebo k vyzvednutí v ředitelně školy).
  •       Vyplněné formuláře můžete zaslat poštou, ověřenou datovou schránkou nebo pomocí emailu (nutný elektronický podpis). Případně lze formuláře předat osobně v kanceláři školy.

 

Podmínky udělení odkladu školní docházky

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok.  Ředitel školy této žádosti může vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a dětského lékaře. V případě žádosti o odklad vyplníte tedy pouze žádost o odklad a zašlete ji zpět do školy včetně dvou originálů povinných příloh (doporučení pedagogicko-psychologické poradny, vyjádření dětského lékaře). V případě, že tyto přílohy prozatím nemáte, zašlete jen samotnou žádost. Následně budete vyzváni k doplnění těchto příloh a bude stanoven termín doplnění těchto povinných příloh.

 

 Kritéria přijetí: 

 

Každý rodič má právo si vybrat školu pro své dítě. ​Právě výběr školy ovlivňuje samotný postoj dítěte ke vzdělávání. Jaká kritéria mohou ovlivnit to, zda Vašemu dítěti vyberete už od začátku školu, kde se bude cítit dobře? Kromě dostupnosti školy jsou to vzdělávací výsledky, způsob výuky, maximálně přátelské a vstřícné prostředí k dětem, jakým aktivitám se škola věnuje, otevřenost vůči rodičům a hlavně jaká v ní panuje atmosféra.

Stejně jako v minulých letech budeme otevírat 1 první třídu, přičemž bychom rádi, aby naplněnost první třídy byla maximálně 24 dětí.

Přestože má rodič právo výběru školy pro své dítě, může nastat situace, že škola nebude mít dostatečnou kapacitu pro přijetí všech dětí, které přijdou k zápisu do prvních tříd. Pak budeme při přijímání dětí postupovat podle níže stanovených kritérií:

  1. kritérium: Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu Základní školy Želiv, okres Pelhřimov. 
  2. kritérium: Dítě zaměstnanců Základní školy Želiv, okres Pelhřimov.
  3. kritérium: Dítě, které nesplňuje první kritérium, ale jehož sourozenec navštěvuje Základní školu Želiv, okres Pelhřimov
  4. kritérium: Dítě, které nesplňuje první kritérium, ale jemuž byl v loňském roce ředitelem Základní školy Želiv, okres Pelhřimov povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.
  5. kritérium: Dítě z jiného školského obvodu, které nesplňuje 3. ani 4. kritérium.

 

V případě, že počet dětí splňujících stejné kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem.