• Snažíme se vytvořit bezpečné prostředí a příjemné klima pro každého žáka naší školy, vedeme děti k vzájemnému respektu. Propracovaný systém prevence sociálně patologických jevů. Věříme,  že pouze v bezpečném a příjemném prostředí lze nejlépe rozvíjet potenciál dítěte.

 

 • Menší počet žáků ve třídě – maximální snaha o individuální přístup při výuce každého žáka.

 

 • Orientace na moderní metody výuky a kvalitu vzdělávání. Používání moderních komunikačních i informačních technologií v rámci všech předmětů. Kvalitní školní vzdělávací program. Pravidelné testování SCIO.

 

 • Dobré materiální vybavení pro výuku i volnočasové aktivity žáků. Moderní PC učebny, digitální projektory v každé učebně, přístupná wifi v celé budově, venkovní učebna, dílny, cvičná kuchyně, keramická dílna, školní přírodní zahrada, dvě venkovní hřiště, tělocvična .

 

 • Velmi dobré výsledky žáků školy v soutěžích a olympiádách – sportovních, vědomostních i dalších. Velká většina našich absolventů úspěšně pokračuje ve svém studiu na středních školách s maturitou.

 

 • Široká nabídka nepovinných předmětů a zájmových útvarů (např. Šachy, Sborový zpěv, Florbal, Keramika, Anglický jazyk, Německý jazyk, Matematické a logické hry, Dramatický kroužek, Stolní tenis, Tenis, Výtvarné činnosti, Náboženství).

 

 • Snaha o zlepšení kvality výuky angličtiny. Zapojení školy do asociace Cambridských škol, zapojení rodilého mluvčího do výuky, výuka anglického jazyka od 2. ročníku, již od 2. ročníku zapojení rodilého mluvčího.

 

 • Děti jsou pro nás partnery - na škole úspěšně funguje žákovský parlament, který organizuje nejrůznější akce pro děti i veřejnost (logogames, talentmania, cesta za vypadlým mozkem, sbírání víček atd.)

 

 • Plavecká výuka 3. a 4. ročníku, lyžařský výcvikový kurz v  7. – 9. ročníku, zajištění dopravní výchovy pro žáky 1. stupně, výjezdy do zahraničí – zájezdy do Velké Británie, zážitkové kurzy atd.

 

 • Snaha o zajištění kvalitního stravování (Skutečně zdravá škola, akce Ovoce do škol, Program Školní mléko).

 

 • Škola otevřená rodičům. Pravidelně pořádané akce pro rodiče a veřejnost – Podzimníček, Vánoční dílna, Školní ples, Jarní dílna, Den Země, Den otevřených dveří atd..

 

 • Přejeme si, aby vzdělávání dětí bylo procesem spolupráce pedagoga, žáka, rodičů a ostatních odborníků. Rádi vyslechneme názor zvenčí či přijmeme pomoc při modernizaci školy. Snažíme se o takovou proměnu školy, která povede ke spokojeným žákům a jejich rodičům.