č. j. 117/1-10-2019

Vnitřní řád školní jídelny

Vytvořen na základě těchto právních předpisů:

- zákona č. 561/ 2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

- vzdělávání / školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů

- vyhlášky č. 107/2008, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

- vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací -

   služby, ve znění pozdějších předpisů

- vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších

   předpisů

- zákon č. 258/2000 Sb. „o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve

   znění pozdějších předpisů

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti mateřské školy, žáky základní školy, pedagogické a provozní zaměstnance.

Práva a povinnosti žáků

- žák je povinen řídit se pokyny pedagogického dohledu

- žák je povinen zdržovat se ve školní jídelně pouze po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci oběda

- žák dodržuje hygienická pravidla, pravidla kulturního chování, nedopouští se projevů rasismu a šikany

- žák neohrožuje zdraví a bezpečnost vlastní ani svých spolužáků

- žák se řadí do fronty, vezme si jídelní tác, příbor a pokračuje k výdejním okénkům. Poté odchází s jídlem ke stolu.

- žák je povinen po ukončení jídla odnést tác s použitým nádobím do odkládajícího okénka a zanechat tak svoje místo čisté, případné zbytky odloží do připravené nádoby

- žák udržuje své místo v čistotě a pořádku, šetří zařízení jídelny a chrání ho před poškozením, šetrně zacházejí s nádobím a příbory

- žák má právo na výdej všech chodů oběda dle jídelního lístku

- žák má právo oběd zkonzumovat v hygienicky nezávadném a bezpečném prostředí

- žák má právo první den neplánované nepřítomnosti na vyzvednutí oběda do jídlonosiče

- žák má právo odhlásit si oběd den předem do 13:00 hod. V případě nemoci lze odhlásit stravu do 7:00 hod. daného dne, ale pouze na základě zaslání emailu.

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka

-zákonný zástupce je povinen uhradit stravné za své dítě

-zákonný zástupce je povinen odhlásit své dítě ze stravování v případě nepřítomnosti ve škole

-zákonný zástupce je povinen aktualizovat údaje uvedené v přihlášce ke stravování

-zákonný zástupce je povinen vyčkat na příchod svého dítěte ze školní jídelny před jídelnou

-zákonný zástupce má právo na vrácení přeplatku stravného při ukončení stravování svého dítěte

-zákonný zástupce má právo na odebrání oběda do jídlonosiče pro své dítě první den neplánované nepřítomnosti

- zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy

Organizace provozu stravování

Doba výdeje pokrmů

Školní jídelna je otevřena od 11:10 do 13.00 hod. (pokud není stanoveno jinak, např. o prázdninách)

Výdej obědů do jídlonosičů 11:00 – 12:30 hod

MŠ – 11:30 – 12:00 – výdej v MŠ zajišťuje pověřená pracovnice školní jídelny

ZŠ – 11:10 – 13:00 – žáci odcházejí na oběd s vyučujícím dle rozvrhu hodin

Ceny stravného

Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti mateřské školy, žáky základní školy, pedagogické a provozní zaměstnance. Ceny stravného jsou stanoveny podle platného předpisu (příloha č. 2 k vyhlášce č. 1072005  Sb.) podle věku dětí a žáků (rozhoduje věk dosažený v příslušném školním roce). Školní rok se počítá od 1.9. - 31.8. Školní jídelna zařadí strávníka do vyššího stupně tehdy, pokud mu je v daném školním roce 11 nebo 15 let.

Děti v MŠ  do 6 let                 celodenní strava (přesnídávka, oběd, svačína)        34 Kč                

                                                                                                                              8Kč + 19 Kč + 7 Kč

                                              polodenní strava (přesnídávka, oběd)                              

Děti v MŠ 7 leté                     celodenní strava                                                         37 Kč                

                                                                                                                        8 Kč + 22 Kč + 7 Kč             

Žáci ZŠ do 10 let                   oběd (norma masa 70 g)                                         22 Kč             

Žáci ZŠ 11 - 14 let                 oběd (norma masa 80 g)                                          24 Kč

Žáci ZŠ 15 let                         oběd (norma masa 90 g)                                          25 Kč

Stravování zaměstnanců:

Řídí se vyhláškou 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, zaměstnancům je poskytováno jedno hlavní jídlo za sníženou úhradu během pracovního dne, pokud v něm odpracovali alespoň 3 hodiny. V době nemoci a nepřítomnosti na pracovišti nemohou obědy odebírat. 

Způsob placení stravného

Na stravné je vybírána záloha 250 Kč. Stravné se dále platí zpětně za odebranou stravu, a to sporožirem nebo bankovním převodem. Pokud nebude stravné uhrazeno včas, tj. do 25. dne následujícího měsíce, jídelna následující den pozastaví poskytování stravování.

Způsob vrácení záloh stravného

Přeplatek stravného lze vyplatit strávníkovi na základě žádosti převodem na jeho účet v bance nebo hotově zákonnému zástupci žáka.

Přihlašování a odhlašování stravy

Přihlášení – na začátku školního roku na základě vyplnění přihlášky ke stravování. Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování a to na dobu neurčitou. Jakoukoli změnu (ukončení stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dní a pod) je strávník povinen včas nahlásit vedoucí školní jídelny. Pokud si strávník neodhlásí stravu včas, nemá nárok na náhradu.

Odhlašování – osobně v kanceláři školní jídelny

                        telefonicky – 565 581 269

                               email: jidelna@zszeliv.cz

Stravu je třeba odhlásit den předem do 13:00 hodin. V případě nemoci lze odhlásit stravu do 7:00 hod. daného dne, ale pouze na základě zaslání emailu. Při hromadných akcích odhlašuje oběd třídní učitel. Za neodebrané jídlo se neposkytuje náhrada. Odhlašování obědů v době nemoci – žák má nárok na dotovaný oběd první den nemoci, rodiče si mohou vyzvednout oběd v jídlonosiči od 11:00 do 12:30 hodin. V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen.

Zaměstnanec školy nemá nárok na oběd za zvýhodněnou cenu v případě nemoci, dovolené.

Úřední hodiny v kanceláři Školní jídelny

PO – PÁ 8:00 – 11:00, 13:00 -14:00 hod.

Jídelní lístek

  • Jídelní lístek pro MŠ, ZŠ sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavní kuchařkou.
  • Při sestavování jídelního lístku se postupuje podle závazných pravidel a podle zásad racionální výživy. Důraz je kladen na plnění spotřebního koše, což zajišťuje pestrost jídel, dostatek ovoce, čerstvé zeleniny, luštěnin, ryb a mléčných výrobků.
  • Při přípravě jídel se střídají technologické postupy.
  • Jídelníček je sestavován vždy na dva týdny dopředu a umístěn na webových stránkách školy a na nástěnce ve školní jídelně.

Vlastní organizace provozu

U výdejního okénka strávník na pokyn kuchařky obdrží oběd – polévku a hlavní jídlo. Strávník si sám nalévá pití a bere salát, kompot nebo dezert. Po konzumaci oběda odnese strávník tác s použitým nádobím do odkládacího okénka. Žák je povinen řídit se pokyny pedagogického dohledu. Žák se zdržuje ve školní jídelně jen po dobu nezbytně nutnou na oběd. Strávníci jsou povinni chovat se při stolování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Strávník nepoškozuje a neničí zařízení a vybavení školní jídelny. Technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí jídelny, pracovnici školní jídelny nebo pedagogickému dozoru. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj apod.) zajišťují pracovnice školní jídelny či pedagogický dozor. Čistotu stolů během výdejní doby zajišťují pracovnice školní jídelny. Úraz, nevolnost apod. hlásí strávníci dohlížejícímu pedagogovi. Rozpis dohledů je umístěn na nástěnce ve školní jídelně vedle jídelníčku. V jídelně mohou být přítomni pouze strávníci, kteří mají ten den uhrazený oběd, rodiče a jiný doprovod čekají na strávníka před jídelnou.

Dle § 31 školského zákona mohou být žáci podmíněně vyloučeni nebo vyloučeni ze stravování ve školní jídelně v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo vnitřním řádem školní jídelny. Mohou být vyloučeni za zvlášť nevhodné chování vůči pracovníkům školského zařízení viz § 31 odst. 3 školského zákona.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v prostorách školní jídelny

  • v prostorách školní jídelny, kam mají žáci přístup je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana zdraví
  • výskytu sociálně patologických jevů zamezuje pedagogický dohled. Dohled vykonávají podle rozvrhu dohledů. Dohled začíná příchodem žáka na oběd a končí po odchodu všech žáků z jídelny.
  • dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, pedagogický dohled společně s vedoucí školní jídelny poskytnou žáku první pomoc, provedou zápis do knihy úrazů a oznámí úraz řediteli školy
  • zákaz odnášení kuchyňského nádobí a zařízení mimo prostor školní jídelny.
  • pokrm vydaný do jídlonosiče (včetně studeného pokrmu) je určen k přímé spotřebě bez skladování.
  • alergeny – seznam a výpis alergenů je uveden spolu s jídelníčkem na nástěnce školní jídelny a na webových stránkách školy u jídelníčku

Vnitřní řád školní jídelny je umístěn na webových stránkách školy a v kanceláři školní jídelny.

V Želivě 28. 8. 2019

ředitel školy: Mgr. Jaromír Cihlář

vedoucí školní jídelny: Lucie Moravcová