Provozní řád školní jídelny

 

č. j. 116/1-10-2019

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

1. Provoz školní jídelny se řídí těmito dokumenty:

- zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

- vyhláška č. 107/2008, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

- příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., vyživovací normy

- příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., rozpětí finančních limitů

- vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby

- vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování

- vyhláška č. 463/2011 Sb, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve  

  znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.

- spotřební koš

- vnitřní řád školní jídelny

 

2. Ceny stravného

Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti mateřské školy, žáky základní školy, pedagogické a provozní zaměstnance. Ceny stravného jsou stanoveny podle platného předpisu (příl. č. 2 k vyhlášce č. 1072005  Sb.) podle věku dětí a žáků (rozhoduje věk dosažený v příslušném školním roce). Školní rok se počítá od 1.9. - 31.8. Školní jídelna zařadí strávníka do vyššího stupně tehdy, pokud mu je v daném školním roce 11 nebo 15 let.

Děti v MŠ  do 6 let                 celodenní strava (přesnídávka, oběd, svačína)        34 Kč                

                                                                                                           8Kč + 19 Kč + 7 Kč

                                              polodenní strava (přesnídávka, oběd)                              

Děti v MŠ 7 leté                     celodenní strava                                                         37 Kč                

                                                                                                            8 Kč + 22 Kč + 7 Kč             

Žáci ZŠ do 10 let                   oběd (norma masa 70 g)                                         22 Kč             

Žáci ZŠ 11 - 14 let                 oběd (norma masa 80 g)                                          24 Kč

Žáci ZŠ 15 let                         oběd (norma masa 90 g)                                          25 Kč

Stravování zaměstnanců:

Řídí se vyhláškou 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, zaměstnancům je poskytováno jedno hlavní jídlo za sníženou úhradu během pracovního dne, pokud v něm odpracovali alespoň 3 hodiny. V době nemoci a nepřítomnosti na pracovišti nemohou obědy odebírat.  

 

3. Výdej obědů

MŠ – 11:30 – 12:00 – výdej v MŠ zajišťuje pověřená pracovnice školní jídelny

ZŠ – 11:10 – 13:00 – žáci odcházejí na oběd s vyučujícím dle rozvrhu hodin

 

4. Přihlašování a odhlašování obědů

Přihlášení – na začátku školního roku na základě vyplnění přihlášky ke stravování.

Odhlašování – osobně

                        telefonicky – 565 581 269

                        emailem: jidelna@zszeliv.cz 

Stravu je třeba odhlásit den předem do 13:00 hodin.V případě nemoci lze odhlásit stravu do 7:00 hod. daného dne, ale pouze na základě zaslání emailu.

Při hromadných akcích odhlašuje oběd třídní učitel. Za neodebrané jídlo se neposkytuje náhrada. Odhlašování obědů v době nemoci – žák má nárok na dotovaný oběd první den nemoci, rodiče si mohou vyzvednout oběd v jídlonosiči od 11:00 do 12:30 hodin. V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen.

 

5. Platba stravného

Na stravné je vybírána záloha 250 Kč. Stravné se dále platí zpětně za odebranou stravu, a to bankovním převodem na účet školy: 181852930/0300. Pokud nebude stravné uhrazeno včas, tj. do 25. dne následujícího měsíce, jídelna následující den pozastaví poskytování stravování.

Jídelní lístek je připravován na 1 měsíc, je vyvěšen ve školní jídelně a na internetových stránkách školy. Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčku měnit.

Ukončení stravování ve školní jídelně z jakéhokoliv důvodu jsou strávníci povinni nahlásit vedoucí školní jídelny a bude jim vrácena jednorázová záloha.

Školní jídelna nemá doplňkovou činnost (nevaří pro cizí strávníky).

Tento provozní řád vstupuje v účinnost dnem 1. září 2019.

V Želivě 28. srpna 2019

Mgr. Jaromír Cihlář                                                                Lucie Moravcová

       řed. školy                                                                        ved. školní jídelny