Zápis do 1. ročníku probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

Školský zákon v platném znění:

  • §36 (4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisuk povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

 

  • § 37 Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte  v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 (nejpozději do 30. 4. toho roku), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne 22. 4. 2020 od 14:00 do 18:00 v Základní škole Želiv, okres Pelhřimov.

Zápis je určen pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku a pro děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Možnost přijetí ke školní docházce mají i děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2020, pokud budou mít doporučení pedagogicko-psychologické poradny, a děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 a přijmutí do školy doporučí pedagogicko-psychologická poradna a dětský lékař.

Podmínky pro přijetí do 1. ročníku ZŠ

Při zápisu se předkládá vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní list (tiskopisy budou nejpozději od 1. 4. 2020 ke stažení na webu školy nebo k vyzvednutí v ředitelně školy, zároveň budou také předány do MŠ Paraplíčko).

K zápisu je také nutné přinést občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. 

Podmínky udělení odkladu školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok.  Ředitel školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a dětského lékaře.  Doporučujeme, abyste si v případě zájmu o odklad zajistili a přinesli obě doporučení již k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona administrativně vyřídit do 30. dubna 2020. Včas si zajistěte termíny vyšetření dítěte.

Kontakt na odborná posudková pracoviště:  

PPP a SPC Vysočina, pracoviště Pelhřimov (PPP Pelhřimov) tel.: podatelna - 565 323 621         

 

 Kritéria přijetí: 

Každý rodič má právo si vybrat školu pro své dítě. ​Právě výběr školy ovlivňuje samotný postoj dítěte ke vzdělávání. Jaká kritéria mohou ovlivnit to, zda Vašemu dítěti vyberete už od začátku školu, kde se bude cítit dobře? Kromě dostupnosti školy jsou to vzdělávací výsledky, způsob výuky, maximálně přátelské a vstřícné prostředí k dětem, jakým aktivitám se škola věnuje, otevřenost vůči rodičům a hlavně jaká v ní panuje atmosféra.

Stejně jako v minulých letech budeme otevírat 1 první třídu, přičemž bychom rádi, aby naplněnost první třídy byla maximálně 24 dětí.

Přestože má rodič právo výběru školy pro své dítě, může nastat situace, že škola nebude mít dostatečnou kapacitu pro přijetí všech dětí, které přijdou k zápisu do prvních tříd. Pak budeme při přijímání dětí postupovat podle níže stanovených kritérií:

  1. kritérium:

Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu Základní školy Želiv, okres Pelhřimov. 

  1. kritérium:

Dítě zaměstnanců Základní školy Želiv, okres Pelhřimov.

  1. kritérium:

Dítě, které nesplňuje první kritérium, ale jehož sourozenec navštěvuje Základní školu Želiv, okres Pelhřimov

  1. kritérium

Dítě, které nesplňuje první kritérium, ale jemuž byl v loňském roce ředitelem Základní školy Želiv, okres Pelhřimov povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

  1. kritérium:

Dítě z jiného školského obvodu.

V případě, že počet dětí splňujících stejné kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem.