Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k faktu, že instrukce k organizaci otevření škol byly na školu zaslány teprve včera v dopoledních hodinách a jedná se o velké množství podkladů, informace k návratu budeme zveřejňovat postupně. Detailní informace k otevření školy, včetně rozvrhů zveřejníme po poradě s třídními učiteli a dalšími peadagogy školy na webových stránkách během pátečního dopoledne. Děkujeme za pochopení.

 

Od 12. dubna je umožněn návrat žáků 1. stupně k prezenční výuce. Jelikož je na prvním stupni více než 75 žáků, musí probíhat výuka tříd rotačním způsobem – týden prezenční výuka a týden distanční výuka. Žáci jednotlivých tříd se budou po týdnech střídat při výuce ve škole. Jeden týden výuka ve škole, druhý týden distanční výuka doma. Toto opatření platí do odvolání

V týdnu od 12. dubna se prezenční výuka (výuka ve škole) bude týkat žáků 1. ročníku, 3. ročníku a 5. ročníku.

Žáci 2. ročníku a 4. ročníku se do prezenční výuky (výuky ve škole) zapojí o týden později.

Žákům se povoluje účast na vzdělávání ve škole pokud splňují následující podmínky:

 1.        Žák nemá příznaky COVID -19 
 2.        Žák musí mít po celou dobu ve škole či školní družině chirurgickou roušku či respirátor (látkové roušky jsou zakázány) – v případě doložení lékařské zprávy, ve které je uvedeno, že žák nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav celý den používat roušku či respirátor, umožníme používání celoobličejového štítu.
 3.       Osobní přítomnost bude podmíněna negativním testem na přítomnost COVID-19.
 •        Žák musí 2x týdně podstoupit testování ve škole antigenním testem, které hromadně do škol distribuuje ministerstvo - pro naši školu se jedná o antigenní testy Singclean. Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek.
 •        Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 •        V případě testování žáků 1.-3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).
 •      Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě (pověřené zdravotnické zařízení), které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19. Žáci tedy nemusí absolvovat test ve škole. Rodiče s nimi mohou zajít na odběrové místo (zdravotnické zařízení) a pokud ve škole předají doklad o negativním vyšetření ne starší 48 hodin, mohou být děti přítomny ve škole. 
 •       Testování se neprovádí u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení lékaře, potvrzení o pozitivním testu). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. 
 •        Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Žák se následně bude vzdělávat doma. Těmto žákům poskytne škola nejrůznější studijní materiály či pracovní listy na podporu domácího vzdělávání a zároveň nabídneme možnost individuální konzultace převážně v odpoledních hodinách. Škola nebude pro tyto žáky zajišťovat pravidelnou online výuku.

Školní družina

 • Ranní i odpolední družina bude fungovat bez omezení. Školní družina je otevřena od 6:15 -7:15 hod. a následně od 11:10 – 16:10 hod.. Oddělení se vytvoří z žáků jednotlivých ročníků s ohledem na zákaz promíchávání žáků z jednotlivých ročníků.
 • Roušky žáci nosí po celou dobu pobytu ve školní družině.
 • Žádáme rodiče, kteří si budou vyzvedávat děti z družiny osobně, aby nahlásili svoji přítomnost vychovatelce školní družiny a počkali na své dítě před budovou školy.

Školní stravování

 • Všichni žáci nastupující daný týden k prezenční výuce mají od pondělí automaticky přihlášeny obědy ve školní jídelně. Pokud nebude Vaše dítě na obědy docházet, musíte si odhlásit obědy na emailu jidelna@zszeliv.cz
 • Před vstupem do jídelny použijí žáci dezinfekci rukou.
 • Do jídelny vstupují s rouškou zakrývající ústa i nos, po usednutí ke stolu si roušku sundají a uloží si ji do uzavíratelné plastové krabičky či igelitového sáčku (nepokládají roušky na stůl). Po snědení jídla si roušku opět nasadí a odchází z prostoru jídelny.
 • Žáci nemají možnost samoobslužného výdeje, tj. odebírání příborů a táců z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (saláty). Výdej pití z nápojového automatu bude zajištěn pracovníkem školy.
 • Vydávání jídla do jídlonosičů – z důvodů rizika kontaminace prostor kuchyně musíme postupovat následovně: jídlo Vám bude vydáno na jídelním táce mimo prostor kuchyně a následně si ho sami přendáte do jídlonosiče. Omlouváme se za nestandartní postup, ale hygienická pravidla nám jinou variantu neumožňují.
 • V rámci povinnosti zajistit nepromíchávání skupin žáků ve školní jídelně vytvoříme nový časový plán obědů pro jednotlivé třídy. Skupiny se budou ve školní jídelně střídat po 15 až 20 minutách. Z tohoto důvodu může dojít u některých tříd k časovému posunu odchodu ze školy z dopoledního vyučování.
 • Stále platí, že žáci na distanční formě výuky mají nárok na oběd ze školní jídelny.  

 

Děti zaměstnanců IZS

Dětem zaměstnanců IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Pro děti IZS je školní družinou zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.

Na děti IZS účastnících se programu školní družiny/školního klubu se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, o zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil, 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Žádáme rodiče žáků, kteří chtějí využít tuto možnost pro své děti, aby neodkladně kontaktovali svého třídního učitele.