V týdnu od 8. května budou zavedeny konzultační hodiny pro žáky 6. - 9. ročníku ve snaze podpořit jejich vzdělávání. Konzultační hodiny budou probíhat v předmětech český jazyk a matematika. Nabízíme zájemcům z řad žáků možnost zapojit se do těchto konzultací. Konzultace budou probíhat dvakrát týdně, každé úterý a čtvrtek. Konzultace se do konce školního roku uskuteční celkem pětkrát, a to v následujících termínech: 9. 6., 11.6., 16.6., 18.6. a 23.6. 2020. Konzultace začínají v 7:40 hod. a trvají do 11:10 hod..

Harmonogram konzultací:

Úterý

7:40 - 9:10

9:30 - 11:10

6. ročník

Bártlová

Matematika

Vaněčková

Český jazyk

7. ročník

Pelikánová

Matematika

Horák

Český jazyk

8. ročník

Vaněčková

Český jazyk

Pelikánová

Matematika

9. ročník

Horák

Český jazyk

Bártlová

Matematika

         

Čtvrtek

7:40 - 9:10

9:30 - 11:10

6. ročník

Vaněčková

Český jazyk

Bártlová

Matematika

7. ročník

Horák

Český jazyk

Pelikánová

Matematika

8. ročník

Pelikánová

Matematika

Vaněčková

Český jazyk

9. ročník

Bártlová

Matematika

Horák

Český jazyk

Prosíme všechny zákonné zástupce, aby nejpozději do 12:00 hod. dne 5. 6. 2020 sdělili zájem či nezájem o účast svého dítěte na nabízených konzultacích třídnímu učiteli, tento zájem budeme brát jako závazný. Zároveň uveďte, zda Vaše dítě přihlašujete ke školnímu stravování.

V den nástupu do školy musí žák odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Ke stažení na webových stránkách školy https://www.zszeliv.cz/skola/formulare-ke-stazeni. V případě zájmu si lze vyzvednout tištěný formulář čestného prohlášení v ředitelně ZŠ Želiv. Tento vyplněný formulář je povinný a bez vyplněného formuláře nebude žák do školy vpuštěn !!!

V případě, že žák spadá do rizikové skupiny podle Ministerstva zdravotnictví, doporučujeme rodičům pečlivě zvážit jeho případné zapojení do těchto konzultací.

I nadále bude probíhat distanční forma výuky. 

 

Organizační a bezpečnostní pravidla:

  •       Každý žák musí mít s sebou 2 roušky (na každý blok výuky jednu) a plastovou uzavíratelnou krabičku na odkládání použité roušky. Škola žákům roušky nezajišťuje. Roušky je povinné nosit ve společných prostorách školy (záchody, chodby). O povinnosti použití roušek v lavicích (zajištěn rozestup 1,5 metru) rozhodne daný vyučující.

 

  •       V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 

  •        Žáci nebudou moci využívat prostory šaten, proto je potřeba, aby si s sebou přinesli i přezuvky.

 

  •        Žáci se ráno shromáždí před budovou školy na svých stanovištích (viz přiložená mapka) v rouškách a budou zachovávat rozestupy minimálně 2 metry. Od 7:40 hod. si žáky jednotlivých tříd v časovém rozestupu několika minut postupně vyzvedne dotyčný učitel a převede je do třídy, která bude upravena, aby rozestupy mezi žáky byly minimálně 1,5 metru. Před vstupem do školy je povinnost žáků dezinfikovat si ruce (u vchodu je instalován stojan s dezinfekcí).

  •        Konzultací se účastní pouze zdravý žák bez teploty a výrazných příznaků onemocnění (rýma, kašel,…). V případě žákova nevyhovujícího zdravotního stavu si ho na vyzvání neprodleně vyzvedne zákonný zástupce. Případnou absenci žáka je nutné předem omluvit u daného vyučujícího.

 

  •        Žáci se před začátkem prezenční výuky a po jejím skončení neshlukují v prostorách školy, školním areálu, ani před školou. Po skončení výuky je povinnost žáka neprodleně opustit budovu a následně areál školy.

 

  •        Školní jídelna je v provozu a lze žákům zajistit oběd ve dnech, kdy budou probíhat konzultace. Žáci, kteří se přihlásí na oběd, dochází do školní jídelny v jim vymezeném čase za doprovodu určeného pedagogického pracovníka školy. Ve školní jídelně žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla. Z provozních důvodů (problematika naplnění spotřebního koše) bude platit, že pokud se žák přihlásí ke školnímu stravování, nebude moci v průběhu docházky obědy odhlašovat (odhlášení bude možné pouze z důvodu nemoci).

 

  •        Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 

  •        Žáci se o přestávce mezi výukovými bloky zdržují pouze v určené třídě nebo na školním pozemku vždy pod dozorem pedagoga. Nevytvářejí skupinky a nosí roušky. Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

 

  •       V případě, že se u některého z žáků či osob, s nimiž běžně přichází do styku, projeví příznaky nákazy COVID 19, mají rodiče povinnost neprodleně informovat vedení školy.