Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření bylo umožněno od 25. 5. 2020 realizovat pro žáky 1. stupně ZŠ prezenční výuku, která musí splňovat vládou stanovená pravidla.

ZŠ Želiv bude v souladu s citovaným usnesením a dalšími vládou stanovenými podmínkami realizovat prezenční výuku formou tzv. školních skupin.

Upozorňujeme, že jako prioritní bude probíhat i nadále až do 30. 6. distanční vzdělávání, prezenční účast ve škole není povinná (doporučujeme ji zejména pro žáky, kteří nemají vhodné podmínky a zázemí pro domácí přípravu a mají dosud větší problémy s jejím plněním).

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 vyplněním přihlášky. Přihlášku najdete ZDE. V případě zájmu si lze vyzvednout tištěný formulář přihlášky v ředitelně ZŠ Želiv.

Tuto vyplněnou a podepsanou přihlášku musí zákonný zástupce odevzdat ve škole nejpozději do 18. 5. 2020. Pro ulehčení celého procesu bude stačit, pokud vyplněnou přihlášku oskenujete či nafotíte a takto ji pošlete na emailovou adresu třídního učitele.

Originál přihlášky poté přinese žák první den nástupu do školy. Před nástupem do školy musí žák také odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Ke stažení na webových stránkách školy https://www.zszeliv.cz/skola/formulare-ke-stazeni

Tyto dva vyplněné formuláře (přihláška, čestné prohlášení) jsou povinné a bez vyplněných formulářů nebude žák do školy vpuštěn.

V případě, že žák spadá do rizikové skupiny podle Ministerstva zdravotnictví, doporučujeme pečlivě zvážit jeho případné zapojení do školních skupin.

Pokud se žák nepřihlásí do 18. 5. 2020, nebude se moci zúčastňovat. Pozdější přihlášení není možné. Pro přihlášeného žáka je docházka povinná.

 

Pravidla a organizační pokyny:

• Školní skupiny budou v provozu od 25. 5. až do 30. 6. 2020. Pro přihlášené je následně docházka povinná. Složení skupin se stanoví předem a je již dále neměnné. Vzájemný kontakt skupin nebude možný. Max. počet žáků ve skupině je 15, žáci sedí ve třídě po jednom ve vzdálenosti minimálně 1,5 m. Pokud by tedy nastala situace, že se do 2. a 4. třídy (mají více než 15 žáků) vrátí všichni žáci, potom budeme muset některé žáky přesunout do jiné skupiny.

• V případě, že se v daném ročníku zapojí do prezenční docházky více než polovina dětí, povede tuto skupinu třídní učitelka. Pokud ne, dojde ke slučování žáků z různých ročníků do jedné studijní skupiny. Skupiny mohou být namíchané žáky z různých ročníků a výuku může vést i vychovatelka školní družiny.

• Ranní družina nebude v provozu. Žáci nemohou vstupovat do budovy samostatně, počkají před budovou, kde si je vyzvedne vyučující z dané skupiny. Přihlášení žáci přichází a odchází ze školy podle stanoveného rozvrhu. Z důvodu zamezení shlukování žáků před budovou a promíchávání různých skupin při přestávkách bude upraven začátek a konec dopolední výuky u jednotlivých skupin. První skupina začne v 7:30, druhá pak v 7:40, třetí v 7:50 atd. Začátek výuky bude pro každou skupinu ještě upřesněn. Konec dopolední výuky proběhne také odstupňovaně mezi 11:10 a 12:00 hod. Před vlastním spuštěním prezenčního provozu obdrží přihlášení přesné pokyny, které vyplynou zejména z počtu přihlášených žáků a počtu vytvořených skupin žáků, příp. dalších parametrů známých po vlastním přihlášení (konkrétní učebna, místo pro shromažďování venku před zahájením provozu skupiny, čas začátku a konce výuky, rozvrh přestávek a obědů atd.).

• Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části bude zajištění vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Žáci v rámci školní skupiny budou vzděláváni ve stejném rozsahu jako žáci na dálku pouze s tím rozdílem, že budou přítomni ve škole s pedagogem.

• Cílem odpolední části bude zajistit zájmové vzdělávání žáků, což bude vycházet ze vzdělávacího obsahu školní družiny. Odpolední program bude pro zájemce následovat hned po obědě a může probíhat maximálně do 16:00 hod.

• Školní jídelna bude v provozu. Žáci, kteří se přihlásí na oběd, dochází do školní jídelny v jim vymezeném čase za doprovodu určeného pedagogického pracovníka školy. Ve školní jídelně žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla. Z provozních důvodů (problematika naplnění spotřebního koše) bude platit, že si přihlášený žák nebude moci v průběhu docházky obědy odhlašovat (odhlášení bude možné pouze z důvodu nemoci).

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Do budovy školy vstupují žáci v doprovodu učitele, s kterým se setkají před vchodem do školy. Žáci vstupují pouze s rouškou. Před vstupem do školy musí žáci použít dezinfekci na ruce, která je umístěná ve stojanu před hlavním vchodem.

• Prezenční výuky se účastní pouze zdravý žák bez teploty a výrazných příznaků onemocnění (rýma, kašel,…). V případě žákova nevyhovujícího zdravotního stavu si ho na vyzvání neprodleně vyzvedne zákonný zástupce.

• Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a plastovou uzavíratelnou krabičku na uložení roušky. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do uzavíratelné plastové krabičky.

• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

• Žáci se o přestávce mezi výukovými bloky zdržují pouze v určené třídě nebo na školním pozemku vždy pod dozorem pedagoga. Nevytvářejí skupinky a nosí roušky. Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

• Žáci se před začátkem prezenční výuky a po jejím skončení neshlukují v prostorách školy, školním areálu, ani před školou. Po skončení výuky je povinnost žáka neprodleně opustit budovu a následně areál školy.

• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

• V případě, že se u některého z žáků či osob, s nimiž běžně přichází do styku, projeví příznaky nákazy COVID 19, mají rodiče povinnost neprodleně informovat vedení školy.